Dirk Jacobs

DirDirkk JACOBS behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Na zijn legerdienst bij de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel begon hij zijn stage aan de Balie te Turnhout.

In 1990 vervoegde Mr. JACOBS de Balie te Mechelen.

Mr. JACOBS houdt zich naast de bestaande rechtspraktijk inzake verkeer, huur en arbeidsrecht voornamelijk bezig met het sociale zekerheidsrecht, meer bepaald betwistingen inzake mindervaliden ( FOD Sociale Zekerheid ), RIZIV, kinderbijslag, Bijzonder Solidariteitsfonds, beroepsziekten, Asbestfonds, VAPH enz.

Ook in het strafrecht is Mr. JACOBS zeer actief en levert hij onder andere juridische bijstand in het kader van de SALDUZ-wetgeving.